Zoek Dumebo-DWS lid              Zoeken op deze site


Home     Publicaties     Nieuws     Login      Contact

© DumeboDWS

Vereniging Leden Kwaliteitsrichtlijn Keurmerk Dak- en gevelsystemen Duurzaam bouwen Bouwpartners Veiligheid/Arbo Monteursopleiding

Metalen gevels en daken zoals het hoort !

Het monteren van metalen gevels en daken vraagt aan alle partijen betrokkenheid


Het Bouwproces geeft voor opdrachtgevers, eigenaren, maar ook voor de uitvoerende partijen richtlijnen waaraan zij zich te houden hebben.


Het Veiligheidshandboek Dumebo DWS geeft de richtlijnen en verplichtingen aan waaraan het erkende Dumebo DWS bedrijf zich dient te houden bij het uitvoeren van de werkzaamheden:


Veiligheidsvoorzieningen die u als constructeur / eigenaar voor de gebruiksfase dient aan te brengen, zijn verwoord in het Bouwbesluit. U kunt hiervoor de website Bouwbesluit On-Line inzien.

Deze is onderverdeeld in:

Hoofdstuk 2: Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van veiligheid

Hoofdstuk 3: Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van gezondheid

Hoofdstuk 3: Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van bruikbaarheid


Veiligheidsvoorzieningen aan te brengen voor de gebruiksfase

In 2010 wordt de vergunningverlening toegevoegd met betrekking tot het voorkomen van valgevaar, in eerste instantie bij nieuwbouw installaties voor het onderhoud van gebouwen in de gebruiksfase. Naderhand zal dit worden uitgebreid met voorschriften voor renovatie van gebouwen.

In de vergunningprocedure moet de ontwerper nu een checklijst invullen, welke zal worden beoordeeld door de vergunningverlener. Hier het concept van deze checklijst.


Fysieke belasting bij het verwerken van dak- en gevelelementen zwaarder dan 50 kg.


Met ingang van januari 2011 inspecteert de Arbeidsinspectie projecten op basis van haar inspectiemodule “Dakwerk_2012” onder andere op:


Ten aanzien van de fysieke belasting heeft Dumebo DWS TNO in 2009 opdracht gegeven om dit nader te onderzoeken.

Tot op heden zijn hierover de volgende publicaties van Dumebo DWS verschenen:


De commissie Arbo van Dumebo DWS stelt na overleg met de Arbeidsinspectie een praktijkrichtlijn op.

Zodra deze gereed is, wordt deze eveneens hier gepunbliceerd.


Sedert januari 2011 inspecteert de Arbeidsinspectie volgens haar Inspectiemodule, versie 3.0, op tal

van aspecten op de bouwplaats. Hierbij zijn voor 2011 en 2012 een aantal specifieke aandachtspunten

vastgesteld, zoals:

heeft opgesteld.

Ook vindt u daar het TNO-rapport.


Alle inspectiepunten treft u in de inspectiemodule aan.


Toetsingskader “Veilig onderhoud op en aan gebouwen”

BIAB (Besluit Indieningvereisten Aanvraag Bouwvergunning)

Het toetsingskader heeft als doel om expliciet te maken op welke veilige wijze het gebouw waarvoor de vergunning wordt aangevraagd kan worden onderhouden. Het dwingt ontwerpers van gebouwen om al bij het ontwerp na te denken over veilig onderhoud en in de constructie de benodigde voorzieningen op te nemen.
Lees meer over het meest recente Besluit:
http://wetten.overheid.nl/BWBR0013889/geldigheidsdatum_17-03-2010   Zelfstandigen en de Arbowet


Gezagsrelatie

De Arbeidsinspectie kijkt bij haar beoordeling over de inzet van een zelfstandige zonder personeel vooral naar de feitelijke situatie.

Voor de Arbowet zijn de meeste ZZP’ers gewoon werknemer!

“Dit geldt voor bijna 90%”, meldde de directeur Arbeidsinspectie tijdens een voorlichtingsbijeenkomst op 25 mei 2011.

Immers, meestal werkt de ZZP’er onder directe gezagsrelatie van de opdrachtgever. Daarom zijn aannemers die ZZP‘ers inschakelen aansprakelijk en geldt voor hen een zorgplicht!


Lees meer in de brochure Zelfstandigen en de Arbowet, versie 2008

(Dit is nog steeds de door de Arbeidsinspectie gehanteerde publicatie. Juli 2011)


Meer informatie hierover in het Arbouw-artikel:

www.arbouw.nl/werkgever/actueel/nieuwsoverzicht/aansprakelijkheid-werkgever/Arbeidsomstandigheden


Terug