Zoek Dumebo-DWS lid              Zoeken op deze site


Home     Publicaties     Nieuws     Login      Contact

Vereniging Leden Kwaliteitsrichtlijn Keurmerk Dak- en gevelsystemen Duurzaam bouwen Bouwpartners Veiligheid/Arbo Monteursopleiding

Metalen gevels en daken zoals het hoort !

Duurzame veiligheid – Onderzoek TNO


Maart 2010


Het conceptrapport onderzoek in het kader van Duurzame Veiligheid voor gebouwen dat door TNO Bouw en Ondergrond in opdracht van Dumebo DWS is uitgevoerd is in december jl. opgeleverd. De commissie Kwaliteitsrichtlijn van Dumebo DWS en de technische commissie van MDG hebben hun bevindingen aan de stuurgroep uitgebracht.

In het Bouwbesluit worden eisen gesteld aan de veiligheid van bouwconstructies gedurende een referentieperiode ( van in de meeste gevallen 50 jaar). Dat geldt niet alleen voor de hoofddraagconstructie (primair) van het gebouw maar ook voor de afwerkconstructie (secundair).

Deze secundaire constructie kenmerkt zich door relatief lichte constructies en een breed scala aan toegepaste materialen en verbindingstechnieken.

Uit de praktijk blijkt dat zo nu en dan falen optreedt, veelal na verloop van tijd. Dit wordt als een veiligheidsprobleem opgevat.

Hiervoor is door Dumebo DWS aan TNO Bouw en Ondergrond eind 2007 opdracht verleend voor een verkennend onderzoek. Medio 2008 is door TNO een rapport opgeleverd. Dit is aanleiding geweest om samen met MDG in 2009 een gezamenlijk diepgaander onderzoek te laten uitvoeren door TNO. Waarbij met name gevelconstructies van 20 jaar en ouder zijn geïnspecteerd.

In een gezamenlijke stuurgroep van fabrikanten, leveranciers, marktpartijen, zoals Bouwen met Staal, en monteurs van metalen gevels en daken wordt momenteel hard gewerkt om medio 2010 met de bevindingen en aanbevelingen naar buiten te treden.

Bekeken wordt of een door alle partijen geaccepteerde dynamische materialenmatrix kan worden ontwikkeld, zodat de keuze van toe te passen gevelmaterialen eenvoudig en gefundeerd kan worden verricht.

Terug