Zoek Dumebo-DWS lid              Zoeken op deze site


Home     Publicaties     Nieuws     Login      Contact

Vereniging Leden Kwaliteitsrichtlijn Keurmerk Dak- en gevelsystemen Duurzaam bouwen Bouwpartners Veiligheid/Arbo Monteursopleiding

Metalen gevels en daken zoals het hoort !

Platform

Sinds een paar jaar hebben zo’n vijftien professionele brancheorganisaties, waaronder de Koninklijke Metaalunie Dumebo DWS en Romazo, en bonden zich verenigd in het Platform Preventie Valgevaar van het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA). De kernactiviteit van al deze branches is werken op en aan gebouwen: glazenwassers, dakdekkers (bitumineus en pannen), schoorsteenvegers, voegers, natuursteenwerkers, glazeniers, zonweringinstallateurs enz. Ook branches die niet zijn aangesloten bij het HBA ondersteunen dit initiatief, zoals de schilders en installateurs. In totaal tellen de bedoelde branches ruim 20.000 bedrijven waarin ruim 150.000 personen werkzaam zijn.


Situatie

Uit het onderzoek ‘Veilig werken op hoogte tijdens onderhoudswerkzaamheden’ (uitgevoerd door de stichting Consument en Veiligheid, voorjaar 2009), de voorlopige rapportage Dakwerk 2008 (inspectieproject Arbeidsinspectie, tweede helft 2008) en eerdere rapporten van de Arbeidsinspectie uit 2008 bij schilders, steigerbouwers en glazenwassers komt  overduidelijk naar voren dat de aanpak van valgevaar, ondanks met name ook de inspanningen vanuit de betreffende  branches, nog steeds te kort schiet.


De eerste mededelingen van de Arbeidsinspectie (AI ) inzake het project Dakwerk 2008 gaven aan dat in een periode van zes maanden sprake was van tien dodelijke, aan dakwerkzaamheden gerelateerde, ongevallen.

Van de 900 uitgevoerde inspecties zijn in 70% van de gevallen belangrijke overtredingen geconstateerd! 50% van de objecten betrof platte daken. Bij 66% van de geïnspecteerde objecten zijn opmerkingen over de veiligheid gemaakt. Daarbij was het verschil tussen georganiseerde en niet georganiseerde bedrijven slechts marginaal.


Het toetsingskader

Bij de werkmethoden zoals die worden genoemd in het bijgaande formulier ‘Toetsingskader aanvraag bouwvergunning’ is uitgegaan van de stand der techniek zoals deze is beschreven in diverse documenten en die door betrokken partijen zelf zijn vastgesteld. De stand der techniek is ontleend aan het Convenant Arbeidsomstandigheden Glazenwasserbranche en het hierbij opgesteld ‘Supplement Document gevelonderhoud’ alsmede het convenant ‘Gevelonderhoud’ en de hierbij behorende ‘Beoordelingsrichtlijn’ en de RI&E, module Glas- en gevelreiniging uit de Arbocatalogus Schoonmaak- en Glazenwasserbranche.
De genoemde werkmethoden (in willekeurige volgorde genoemd) zijn een handreiking aan ontwerpers, projectontwikkelaars, architecten etc. om de nieuw te ontwerpen gebouwen (en ingrijpende verbouwingen aan bestaande gebouwen) te laten voldoen aan de arbeidsveiligheideisen die aan het onderhoud ervan worden gesteld.

Het staat vergunningaanvragers dus vrij om alternatieve technische oplossingen en werkmethoden te gebruiken mits deze werknemers tijdens onderhoudswerkzaamheden hetzelfde beschermingsniveau bieden. Er zal hiervoor geen aanvullende beoordeling van een certificerende instantie worden geëist (dus geen extra administratieve lasten).


De minister heeft het ingediende toetsingskader onderschreven en zal dit voorleggen aan de 2e Kamer. Gepland staat dat het toetsingskader met ingang van 2011 een AMVB wordt. Bij een bouwvergunningaanvraag zal het Toetsingskader onderdeel van de vergunningverlening worden.Downloads

Hier vindt u het concept van het ToetsingskaderHandleiding Veilig Onderhoudbare Gebouwen

Wat is de invloed van het Bouwbesluit op rollen en taken van betrokkenen bij de integratie van veilig onderhoud aan gebouwen in het ontwerpproces?Terug